Beleid Thuis met zorg Zaanstreek

Beleid

  • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie;
  • Het bewaken en behouden van het goede imago van onze organisatie;
  • Gezien worden als een goede werkgever, waardoor de onderneming gemakkelijker nieuw personeel aantrekt;
  • Het beschermen van de werknemer.

Wachtlijst

Wij hebben voor dagbesteding en begeleiding nog beperkt ruimte; voor huishoudelijke hulp en wijkzorg hebben wij momenteel geen ruimte voor nieuwe cliënten.

Klachtenregeling

THUIS met zorg Zaanstreek is aangesloten bij de klachten-en geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg. Wij doen er alles aan om u goede zorg te leveren, maar er kan altijd iets mis gaan. Laat ons dit weten. Door uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wanneer u een klacht heeft, is de eerste stap dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met ons om uw klacht te bespreken. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. U kunt in de Informatie Klachtenprocedure en het Klachtenreglement lezen hoe de Klachtenregeling werkt.

Privacyreglement

Als zorgvrager heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement, is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aangepast aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd. U kunt ons Privacyreglement hier inzien.

Medezeggenschap

De Cliëntenraad is van en voor de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek BV en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie. Op deze manier zorgt de Cliëntenraad er voor dat de stem van cliënten wordt gehoord. De Cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek. We vinden het belangrijk te weten wat onze cliënten van de zorg vinden.
De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. De cliëntenraad komt structureel 2 x per jaar bijeen voor vergadering. De directie is met regelmaat aanwezig. Op verzoek van de cliëntenraad kunnen ook andere medewerkers aanwezig zijn bij de vergaderingen.

De Cliëntenraad is bereikbaar via:
  Cliëntenraad THUIS met zorg Zaanstreek, A.G. Verbeekstraat 1B, 1501 RL Zaandam
  clientenraad@thuismetzorg.nl

Lees hier meer over de Cliëntenraad in de Regeling Medezeggenschap.

Gedragscode

Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De doelen van onze gedragscode zijn:

U kunt onze Gedragscode hier inkijken.

Uitsluitingscriteria

THUIS met zorg Zaanstreek levert verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg en dagbesteding aan mensen met een beperking, dementie, niet aangeboren hersenletsel, zoals CVA, of een chronische ziekte, zoals ALS, MS, Parkinson. In principe leveren wij onze zorg aan iedereen. Er zijn echter een aantal situaties waarin wij dit niet kunnen doen. Deze kunt u lezen in de in-en uitsluitingscriteria van THUIS met zorg Zaanstreek BV.

WLZ binnen THUIS met zorg Zaanstreek

THUIS met zorg Zaanstreek is via Zorgkantoor Zilveren Kruis gecontracteerd om zorg te leveren volgens de Wet Langdurige Zorg (Wlz) bij cliënten thuis. Hierbij gelden de voorwaarden dat thuis wonen verantwoord en doelmatig moet zijn. Als organisatie geven wij invulling aan de voorwaarden die gelden vanuit het Zorgkantoor, zoals geformuleerd in het Addendum langdurige zorg thuis met een wlz-indicatie, dd. 26-02-2019. U kunt dit lezen in Wlz binnen THUIS met zorg Zaanstreek.

Algemene leveringsvoorwaarden

Rechten en plichten van cliënt en zorgaanbieder zijn geregeld in de algemene voorwaarden voor zorg. Deze zijn opgesteld door organisaties van zorgaanbieders en cliënten samen. Dit zijn Actiz, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg, Consumentenbond en de Nationale Patienten en Consumenten Federatie (NPCF). Thuis met zorg Zaanstreek hanteert de Algemene Voorwaarden voor zorg bij de uitvoering van onze zorg.

U kunt hier de leveringsvoorwaarden, module mpt-en-vpt, module wijkverpleging en de publieksfolder actiz en btn inzien.

Wat doen wij als u op het afgesproken zorgtijdstip niet opendoet?

Als zorgaanbieder neemt THUIS met zorg Zaanstreek B.V. verantwoording als de cliënt de deur niet opent om te onderzoeken of zich mogelijk een calamiteit heeft voorgedaan, zie gesloten deur bij geplande zorg.

Meldcode huiselijk geweld

Tijdens de contacten met cliënten kunnen medewerkers signalen van mishandeling of huiselijk geweld signaleren. Alle medewerkers van THUIS met zorg Zaanstreek BV hebben een signalerings-en bespreekverantwoordelijkheid als het om (vermoeden van) huiselijk geweld en kinder-of oudermishandeling gaat. Omgaan met (vermoeden van) huiselijk geweld of mishandeling vraagt om zorgvuldig handelen. Om deze reden heeft THUIS met zorg Zaanstreek BV de procedure hoe te handelen bij (vermoeden van) huiselijk geweld of mishandeling beschreven in de meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Medicatiebeleid

Het medicatiebeleid binnen THUIS met zorg Zaanstreek is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgmedewerker binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie verstrekking. De definities, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende zorg binnen het medicatieproces zijn beschreven in het medicatiebeleid infoblad client/mantelzorger.